E - Säugetiere


E1
Ä
Stier
Det/Log: Stier (kA), Rind (jH), Vieh, Großvieh, Herde (mnmnt)
E2
Å
angreifender Stier
Det/Log: kA in kA-nxt "starker Stier", Kampfstier (smA)
E3
Æ
Kalb
Det: Kalb (bHs), Kurzhornrind
E4
Ç
Kuh-Kultbild
Det/Log: (heilige) Hesat-Kuh (HsAt)
E5
È
säugende Kuh
Det: nur in Ams "Interesse zeigen für" 
E6
É
springendes Pferd
Det/Log: Pferd (ssmt), Hengst (jbr)
E7
Ê
Esel
Det: Esel (aA)
E8
 
Böckchen
Phon: jb (auch Phon-Det)
Det: Kitz (jb), Herde (mnmnt)
E8a
Ì
springendes Böckchen
s. E8
E9
Í
neugeborenes Kalb
Phon: jw
E10
Î
Widder mit Bart
Det: Widder (bA), Schaf, Gott Chnum (Xnmw)
E11
Ï
Widder
s. E10
E12
Ð
Schwein
Det: Schwein (rrj)
E13
Ñ
Katze
Det: Katze (mjw)
E14
Ò
Windhund
Det: Hund (jw), Slughi-Hund (Tsm)
E15
Ó
liegender Schakal
Det/Log: Anubis (jnpw), Geheimrat (Hrj-sStA) (selten)
E16
Ô
Schakal auf Schrein
s. E15
E17
Õ
stehender Schakal 
Det/Log: Schakal (sAb), Würdenträger (sAb)
E18
Ö
Schakal auf Standarte
Det/Log: Gott Upuaut (wpj-wAwt)
E19
×
Schakal auf Standarte
s. E18
E20
Ø
sitzendes Seth-Tier
Det/Log: Gott Seth (stH/stS/swtj), Unordnung (Xnnw), Chaos
E21
Ù
liegendes Seth-Tier
Det: Sturm (nSnj), Chaos
E22
Ú
Löwe
Det/Log: Löwe (mAj)
E23
Û
liegender Löwe
Phon: rw (später auch L)
Log: Löwe (rw)
E24
Ü
Panther
Det/Log: Panther (Abj), Leopard
E25
Ý
Nilpferd
Det: Nilpferd (db)
E26
Þ
Elefant
Det: Elefant (Abw)
E27
ß
Giraffe
Det: Giraffe (mnj), vorhersagen (sr)
E28
à
Antilope (Oryx)
Det: Säbelantilope (mA-HD)
E29
á
Gazelle (Dokas)
Det: Dokasgazelle (gHs)
E30
â
Steinbock (Ibex)
Det: Steinbock (njAw)
E31
ã
Ziege mit Halskette
Det/Log: Würde (saH)
E32
ä
Pavian
Det: Pavian (jan), Affe (ky), wütend (ond)
E33
å
Affe
Det: grüne Meerkatze (gjf)
E34
æ
Hase
Phon: wn

Det - Determinativ      Log - Logogramm     Phon - Phonogramm     Abk - Abkürzung

Liste als Grafik-Datei